Ny animasjonsfilm om kommunenes veiledningsplikt

Filmen viser en alternativ måte å vurdere behandlingsnivå på, der brukerkompetansen er likeverdig med kommune og spesialisthelsetjeneste.

Utgangspunktet for filmen var gjensidighet i veiledningsplikten. Fra 1. januar 2018 fikk kommunene veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten, men lite har skjedd i etterkant i praksis.

Et nettverk i Hordaland kalt Brukerstemmenettverket tok derfor initiativ til en film om den kommunale veiledningsplikten, produsert av Amir Porcic som de kjente fra Røstkonferansen. NAPHA har vært med på å finansiere den helt ferske filmen.

Pasientens reise i helsesystemet

På den årlige samlinga i Brukerstemmenettverket settes det i gang prosjekter som skal bidra til å styrke brukerens påvirkning i de psykiske helsetjenestene. Arbeidsgruppa som satte i gang med dette filmprosjektet (se bildet til høyre) snakket med personer med egenerfaring for å få innsikt i hvordan saksgangen foregår.

Espen Aas, fra Akt kompetansetjeneste for Rus og psykisk helse er med i arbeidsgruppa som lagde filmen, mener det er påfallende hvor lite brukere og kommune blir lyttet til.

– I Bergen får 97-100 prosent av alle som blir henvist til Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB)  tilbud om poliklinisk oppfølging, uavhengig av hva den som søker hjelp selv ber om, eller hva som beskrives av behov fra kommunen, sier Aas.

-Det er gjennomgripende hvor lite personen selv blir involvert i sin prosess når det gjelder vurdering av hvorvidt en skal få behandlingsplass. Dette gjelder også i saker hvor både pasient og henviser beskriver behov for behandling i døgninstitusjon, sier Aas, og viser til en undersøkelse fra 2018.

Glippsoner mellom systemene

Problemet ligger i manglende samarbeid og fordeling av makt, mener Aas og resten av arbeidsgruppa som har laget filmen.

– Vi så at det var sårbare overganger, eller til og med mangel på overganger mellom nivåene, og det er en mangel på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Vi så derfor for oss en vurderingsenhet der erfaringskompetansen, kommunen og spesialisthelsetjenesten var likt representert, forteller han.

I denne modellen vil kommunen ifølge Aas kunne ivareta sitt mandat om å veilede spesialisthelsetjenesten.

-Da blir det ikke en “papirvurdering”, men en klinisk mellommenneskelig vurdering sammen med brukeren som ønsker hjelp, mener han.

– Følge planen til den som ønsker hjelpa

– Det vi vet, er at det viktigste er å følge planen til den som ønsker hjelpa. Det finnes ikke evidens for at “rett” diagnose kan predikere behandlingsbehov, hvilken metode som er best egnet eller hva som vil bli behandlingsutfallet. Derfor er det en lite egnet metode at noen som ikke kjenner eller har møtt pasienten skal vurdere hvilken behandling han skal få, mener Aas.

– Vi regner det for svært lite sannsynlig at noen vil ønske seg en omfattende og inngripende behandling dersom denne ikke er nødvendig.

Utvikling av prosjektet videre

Arbeidsgruppa har allerede presentert filmen og tankene rundt den i Ruspolitisk råd i Bergen kommune. Rådet er enige i at det er store utfordringer, og de vil arrangere seminar om dette. Her vil også bystyret ved Helse – og sosialkomitéen bli invitert.

Gruppa ønsker å lage flere filmer – gjerne basert på ekte personer og deres vei gjennom helsesystemet, for å ytterligere få fokus på hvilke hindringer som ligger i systemet, og hva som kan gjøres med disse.

 

Først publisert på napha.no

 

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close