Våre spesialområder

MI

MI står for Motiverende Intervju, også kalt Motiverende samtale. MI er en empatisk og effektiv metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Målet er konstruktive samtaler hvor personen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han eller hun  best kan få det til. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring,  og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som ønsker å endre atferden sin.

Mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Mentalisering handler om å forstå eget og andres mentale liv.  Evnen til mentalisering er avgjørende for vår mentale helse og fungering i hverdagen. Selve kjernen i de fleste psykiske lidelser kan forståes som en eller annen form for svikt i evnen til å forstå egne eller andres intensjoner, reaksjoner, tanker eller følelser. Av samme grunn har denne evnen blitt beskrevet som sjelens immunforsvar.

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er spesifikt rettet mot å trene evnen til mentalisering. Det jobbes systematisk og inngående med utforskning av det mentale livet i en selv og andre. Behandlingen kombinerer ofte individuell behandling og gruppebehandling.

MBT kan vise til lovende resultater ved behandling av personlighetsforstyrrelser. De senere år også ved behandling av rusmiddelproblemer. Akt tilbyr, kurs og workshops i mentaliseringsbasert terapi og veiledning for behandlere som ønsker å lære eller vedlikeholde denne terapiformen. Akt tilbyr også mentaliseringsbasert behandling.

Mentaliseringsbasert  miljøterapi (MBT miljøterapi)

Mentaliseringsbasert miljøterapi kombinerer mentaliseringsbasert terapi med grunnleggende miljøterapeutisk tilnærming. Viktige elementer i MBT miljøterapi er blant annet å hjelpe personen med å regulere følelser, utforske misforståelser og konflikter, og å knytte følelser opp mot situasjoner og mellommenneskelige hendelser.

MBT miljøterapi baserer seg på en ikke-vitende holdning der miljøterapeuten er nysgjerrig på eget og andres sinn, og fremstår som gjennomsiktig i forhold til hva han eller hun tenker snarere enn å opptre skråsikker i forhold til andres motiver og følelser.

Viktige fokus ved MBT miljøterapi er blant annet:  Hva skjer med miljøterapeuten i møte med sterke følelser og krevende situasjoner?. Hvordan kan det å  fokusere på egen mentalisering bidra til et godt behandling- og avdelingssklima for brukere, og et godt arbeidsmiljø for kollegaer?

Treningsterapi

Treningsterapi er en terapiform som består av planlagte og strukturerte fysiske aktiviteter som fysisk utfoldelse, utholdenhet, styrke, koordinasjon, balanse, motorikk, avspenning, friluftsliv og lignende. Treningsterapi har en brukerstyrt tilnærming som retter seg mot å forbedre brukerens symptomer i forhold til rusproblematikk og psykiske helse.

I recoveryorienterte tjenester kan treningsterapi være en av de metodene som virkelig bør satses på. Brukerne kan gjennom treningsterapi lære å bruke trening/fysisk aktivitet som en selvhjelpsmetode, som et forebyggende tiltak og som mestringsstrategi når risikosituasjoner oppstår.

Andre viktige fokus i treningsterapi vil være: brukerens ressurser, økt livskvalitet, mestringsopplevelser og redusere tilbakefall, identitetsskapende, deltakelse i en ”normal” aktivitet og sosial trening, opplevelse av fellesskap og tilhørighet.

Brukerstyring

Akt  bruker bevisst begrepet brukerstyring heller enn brukermedvirkning. Begrepet brukerstyring tydeliggjøring i større grad at det brukeren som er hovedpersonen i egen endringsprosess. Brukeren vet ofte hvor han eller hun vil, og hvordan få det til, men kan trenge en hjelpers medvirkning for å komme dit.

Brukerstyring forutsetter anerkjennelse av brukerens kunnskap, ønsker, behov, ressurser, funksjonsnivå, valg og handlinger.  Hjelperens rolle er å medvirke i brukerens endringsprosess med sin profesjonelle innsikt, kompetanse og fagutøvelse. Akt tilbyr kurs, undervisning og veiledning i hvordan implementere verktøy for brukerstyring i de enkelte tjenestene og organisasjonene.

Recovery og recoveryorientert praksis

Recovery er en personlig, sosial og klinisk prosess. På det personlige plan handler det om den enkeltes ønske om endring og hva han eller hun opplever skal til for å nå sine mål. Recovery er også en sosial prosess hvor hjelpeapparatet og lokalmiljøet trekkes inn personens endringsprosess.

Klinisk sett handler recovery om behandlingseffekt og objektive resultatmål. I akt mener vi at brukerstyring og recovery henger tett sammen. Brukerstyring både muliggjør og er en forutsetning for en personlig, sosial og klinisk recoveryprosess. Akt tilbyr undervisning, veiledning og opplæring i hvordan implementere en recoveryorientert praksis.

Prosjekt, fag- og metodeutvikling

Vi har lang erfaring med å utvikle treffsikre metoder i møte med ulike målgrupper som ikke får tilstrekkelig hjelp med tradisjonelle metoder innen kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Akt kan bistå med veiledning i forhold til fag, prosjekt- og metodeutvikling.

ADHD og rusmiddelbruk

ADHD står for attention deficit hyperactive disorder. Primærsymptomene er oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. Man kan ha ADHD (ADD) både med og uten hyperaktivitet.

Det kan muligens fremstå underlig at vi i Akt trekker frem en diagnose/ADHD i beskrivelsen av hva vi tilbyr. Rusmiddelproblemer og ADHD handler imidlertid om to samtidige tilstander som kan styre livet i stor grad på hvert sitt området.

Fra praksis i den kliniske hverdagen har vi erfart at det finnes mange eksempler på personer som har utviklet rusmiddelavhengighet i forsøk på å få kontroll over udiagnostisert ADHD. I akt er vi derfor opptatt at organisasjoner som tilbyr tjenester til rusmiddelbrukere også har kompetanse på ADHD. Akt kan tilby kurs, foredrag og veiledning i utredning og behandling av rusmiddelbruk og ADHD.

Priser og betingelser

Pris for de enkelte tjenestene avtales på forespørsel.

Hours Man - fre 09:00 - 15:00, Org.nr:922175756, Bankkonto 1506 19 95134
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close